oberon in english
English version


       Używanie aparatu OBERON


Nazwa i dziedzina stosowania

Diagnostyczny aparat telemetrycznej obróbki danych dla analizy nieliniowej.

OBERON (dalej "aparat") przeznaczony jest dla natychmiastowej oceny stanu organizmu na podstawie rejestracji zmian w organach i strukturach histologicznych dla przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia i rozwoju komplikacji. Aparat może być stosowany w klinikach i w oddziałach zakładów leczniczo-profilaktycznych.

Przeznaczenie

Aparat diagnostyczny pozwala lekarzowi istotnie skrócić czas szybkiej oceny stanu organizmu, a także całego systemu. Aparat przeznaczony jest do rejestrowania zmian w strukturach organów i strukturach histologicznych oraz pozwala:

 • uzyskać jakościową ocenę stanu funkcjonalnego organizmu w formie analizy topicznej,
 • skontrolować skuteczność i wyniki stosowania całkowicie różnych metod postępowania terapeutycznego,
 • ocenić zdolności adaptacyjne organizmu,
 • przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu funkcjonalnego organizmu w toku leczenia,
 • ustalić stan pierwotny ogniska zakłócenia funkcjonalnego,
 • ocenić charakter patologii wykorzystując systemy eksperckie,
 • ocenić podstawowe parametry homeostazy.

  Aparat przeznaczony jest do pracy tylko z zespołem obliczeniowym na bazie komputerów kompatybilnych z IBM oraz z zabezpieczeniem programowym opracowanym przez zakład specjalistyczny.

  Wymagania medyczne

  Wymagania spełnienia zadań funkcjonalnych w procesie leczenia. Aparat zapewnia przeprowadzenie seansu diagnostyki odpowiednio do założonego w programie algorytmu. Oddziaływanie na pacjenta przy przeprowadzaniu seansu diagnostyki zapewnione jest przez rozmieszczenie części peryferyjnych aparatu w strefie pacjenta:
  magnetoinduktorów - na głowie pacjenta, nad prawą (S) i lewą (N) skronią promiennika podczerwieni - symetrycznie względem oczu, w odległości nie większej niż 80 cm dla modelu; 4009 i 4011.

  Przewidziana jest możliwość wprowadzenia danych według poprzednich diagnoz, rezultatów analiz i skarg pacjentów. Okres pracy aparatu nie mniej niż 5 lat. Konstrukcja aparatu zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu obsługującego. Awaryjne przerwanie pracy aparatu nie powoduje szkodliwych efektów ubocznych.

  Zasada działania i tryb pracy

  Aparat funkcjonuje na podstawie zasady wzmocnienia sygnału inicjującego przy rozpadzie struktur metastabilnych. Momenty magnetyczne przepływów molekularnych domieszkowych środków komórek nerwowych kory mózgowej pod działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego tracą swoją początkową orientację, wskutek czego tracą uporządkowane opisowe struktury elektronów delokalizowanych, co stanowi przyczynę powstania w nich niestabilnych stanów metabolicznych, których rozpad odgrywa rolę sygnału inicjującego. Z punktu widzenia fizyki aparat przedstawia sobą układ oscylatorów elektronicznych, rezonujących na długościach fal promieniowania elektromagnetycznego, których energia równa jest energii zniszczenia dominujących związków, podtrzymujących strukturalną organizację obiektu. Aparat pozwala uformować zadaną aktywność bioelektryczną neuronów mózgu pacjenta, na fonie której występuje ich selektywna zdolność wzmacniania sygnałów słabo zauważalnych na fonie fluktuacji statystycznych (zjawisko rezonansu). Informację o konkretnym czasowym stanie organów uzyskuje się bezkontaktowo za pomocą "czujnika przerzutnikowego", opracowanego z wykorzystaniem nowych technik informacyjnych i technik układów, wyłapującego słabo zauważalne fluktuacje sygnałów, wydzielanych ze średniostatystycznych szumowych charakterystyk polowych i przetwarzanych w ciąg cyfrowy, opracowywany za pomocą mikroprocesora dla przekazania kablem interfejsu do komputera.

  Przepustowość albo wydajność

  Aparat opracowany jest dla jednoznacznej diagnostyki jednego pacjenta. Rejestracja pacjenta i wprowadzenie danych anamneztycznych trwa nie dłużej niż 10 minut. Długość cyklu diagnostyki wynosi od 30 minut do półtorej godziny. Długość nieprzerwanej pracy aparatu wynosi 10 godzin. Tryby pracy aparatu, ich regulacja i kontrola zapewnione są przez komputer odpowiednio z ustanowionym programem. Informacja o wynikach przeprowadzonej diagnozy konkretnego pacjenta podawana jest na ekran monitora, przechowywana jest w oddzielnym pliku na twardym dysku komputera i może być przeniesiona na indywidualną dyskietkę. Bieżąca informacja odnośnie diagnostyki organu pacjenta wyprowadzana jest na ekran monitora. Wyniki diagnostyki mogą być wydrukowane na drukarce kolorowej w objętości od jednego do czterech organów na jednym arkuszu formatu A4. Epikryza może być wydrukowana oddzielnie. W procesie diagnostyki dopuszcza się dialog między pacjentem i lekarzem.

 • © 2006 Oberon Service Polska | Website map | Webdesign - ITB Vega
  Oberon Diagnostic - modern computer health diagnostics